Aparegio Gorj angajează inginer

Loading

Aparegio Gorj S.A. Tg – Jiu,

Cu sediul în strada Tineretului, nr.8, etaj 2, Tg – Jiu, Jud. Gorj, (Sediul Hidroelectrica),
ANGAJAZA PRIN CONCURS:
I) INGINER – pentru ocuparea funcţiei de ,,Sef Centru de Exploatare şi Distribuţie Târgu Jiu ( C.E.D.Târgu Jiu)” – furnizor de servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru aria de aglomerare urbana arondată UAT Târgu Jiu.
CERINTE :
1.Nivel instruire – Studii superioare tehnice;
2.Specializari – Inginerie
3).Specificate în Fişa postului.
EXPERIENTA: minim 3 ani în specialitatea studiilor (Inginerie) şi în funcţii de coordonare/ management.
NUMAR POSTURI: 1
DATA CONCURS : 22 iulie 2022
PROCEDURA : selectare Dosare/CV-uri, probă scrisă si interviu.
ACTE NECESARE :
Cerere inscriere concurs + CV ;
Actul de identitate, copie si original ;
Actul de studii, copie si original;
Fişa de evaluare de la ultimul loc de muncă ;
Dovada indeplinirii condiţiilor de vechime si experienţă (adeverinţă, carnet de muncă, etc. copie autentificată )
Adeverinta care să ateste starea de sănătate de la medicul de familie ;
Cazier judiciar în perioada de valabilitate.
Relaţii şi detalii la tel. 0253/ 217653, Biroul Resurse Umane;
Depunere dosare: Biroul Resurse Umane;
Data limită depunere documente 18.07.2022, ora 15,00.

BIBLIOGRAFIE:
1) Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi republicată;
2) Legea 241 22/06/2006 -Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare republicată :
3) Ordin nr.88, ANRSC din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare ;

                            APAREGIO GORJ S.A.
                                     DIRECTOR GENERAL
                                  ING. TRAIAN PATRASCOIU
Tele3